herfst

Interne begeleiding

INTERNE BEGELEIDING
 
Als de leraar ziet dat de ontwikkeling van een leerling stagneert, wordt dat in de groeps- en of leerlingenbespreking besproken. Vaak wordt dan (met eventueel hulp van de Intern Begeleider (IB-er)) een stappenplan opgesteld. In dat plan wordt de aanpak voor een periode van een aantal weken opgesteld. Voor zover dat mogelijk is, vindt de uitvoering van de stappenplannen in de eigen klas plaats. De IB-er heeft regelmatig overleg met elke leraar over de ontwikkeling van de leerlingen.
Daarnaast kan via het zogenaamde “Onderwijsloket” de hulp worden ingeroepen van het speciaal basisonderwijs voor het uitvoeren van observaties, het doen van onderzoek en het geven van adviezen. De school hanteert een systeem voor leerlin­genzorg die zich vanuit het brede perspectief, d.w.z. vanuit alle leerlingen, focust op de leerlin­gen met meer ondersteuningsbehoefte.

 

 

Intern begeleider
Op onze school is juf Yvon 2 dagen per week als interne begeleider aanwezig.
Haar taak bestaat uit:
* het uitwerken van een doorgaande lijn in de school voor rekenen, taal, schrijven en gedrag 
* het spreken van 1 taal, 1 lijn en 1 manier van werken op de verschillende onderwijsgebieden in de school
*de leraren  begeleiden bij het maken van groepsplannen in de klas voor rekenen, taal, schrijven en gedrag 
* meekijken in de klas als leren niet vanzelf gaat
* begeleider in de driehoek  school-kind-thuis (leraar-kind-ouders) en 
* contactpersoon, als er verdere ondersteuning en onderzoek nodig is

 

In de groep
Na de instructie per vak is er gelegenheid om extra instructie te volgen. We werken met drie niveaus, maan (basisinstructie), ster (extra-instructie) en zon (uitdagende leerstof of instructie) Dit geldt met name voor technisch- en begrijpend lezen, taal, spelling en rekenen. Hiervoor schrijven we groepsplannen.

 

Toetsen
Bij de methoden die we gebruiken zitten toetsen. Deze toetsen meten of een kind de stof van de afgelopen periode vol­doende beheerst. Het zegt dan nog niets van de ontwikkeling over een lange periode. Daarom hebben we naast deze methodeafhankelijke toetsen,  een aantal momenten in het schooljaar dat we met methodeonafhankelijke toetsen meten, wat de opbrengst is van ons onderwijs. Het leerlingvolgsysteem dat we daarvoor inzetten is het LOVS van CITO.

 

Leerlingvolgsysteem
Binnen onze school maken we ge­bruik van een leerlingvolgsysteem van Cito. Vanaf het moment dat een kind bij ons op school komt, volgen wij de kinderen in hun ontwikkeling. Hiervoor wordt een speciaal leerling-dossier aangelegd. Bovendien worden de gegevens opgenomen in ons digitale leerlingvolgsysteem.
Dit gebeurt o.a. door goed te observeren om zo na te gaan of de ontwikkeling  wel goed op gang komt en er geen stagnaties optreden en door te toetsen.
Het resultaat van de toetsen wordt steeds vergeleken met het ontwikkelingsperspectief van een gemiddelde leerling op de leeftijd van uw kind. Als er achterstanden optreden worden deze intern maar ook met u tijdens ouder-kind-gesprekken besproken en wordt er een groeps- of stappenplan gemaakt.

 

Groepsplannen
Naar aanleiding van de toetsen worden er groepsplannen gemaakt, deze worden besproken met de intern begeleider. De intern begeleider is een speciale leerkracht die verantwoordelijk is voor de leerlingen waarvoor wij meer zorg in moeten zetten dan gebruikelijk is. 
Na het maken van de groepsplannen wordt er iedere dag in de groep mee gewerkt om zodoende ieder kind op het juiste niveau te krijgen. Drie keer per jaar wordt het groepsplan geëvalueerd en wordt het groepsplan bijgesteld voor de volgende periode.