herfst

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad vormt een wettelijk verplichte schakel tussen school en bestuur. De raad heeft instemmende en adviserende bevoegdheden over zaken die de school en het onderwijs betreffen, bijvoorbeeld: de vakantie­regeling, het vakantierooster, het formatiebud­getplan, sollicitatieprocedures, ed. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De M.R. bestaat uit 2 ouders en 2 medewerkers van de school.
Naast de MR bestaat er ook nog een Gemeen­schappelijke MR. Dit is een overkoepelende MR van de Christelijke basisscholen in Lelystad. Deze raad geeft instemming of advies bij za­ken die voor alle scholen gelden. Eén ouder of één personeelslid van alle schoolgebonden medezeggenschapsraden heb­ben zitting in de GMR.